Rapport från dagvattenprojektet

Bland länets miljökontor har behovet av att kunna tillsyna dagvattnet vid miljöfarliga verksamheter ökat. Avsaknaden av vägledning har dock utgjort ett hinder för att kunna påbörja arbetet. Problemet finns både vid tillsynen av befintliga verksamheter och vid prövning av såväl nya verksamheter som vid omprövning av befintliga. Projektet syftade till att skapa en kunskapsöversikt över hur tillsyn har bedrivits i landet, vilka branscher som har störst behov av tillsyn och att ta fram rekommendationer om hur tillsynen kan läggas upp.
Projektet genomfördes 2012 – 2013

Rapporten finns att läsa här Dagvattenrapport