Om Miljösamverkan Södermanland

Miljösamverkan Södermanland startades 1 juli 2008 som ett samverkansprojekt mellan länets nio kommuner och länsstyrelsen. Det övergripande syftet är att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling i Södermanland. Genom ökad samverkan och gemensamma projekt används länets samlade resurser inom miljöbalkens område på ett mer effektivt sätt.

Den interna hemsidan ska vara ett effektivt verktyg för hantering och utbyte av information främst för medlemmarna inom Miljösamverkan Södermanland. Den externa hemsidan är också  en kanal för informationsutbyte med omvärlden, t.ex. andra miljösamverkansprojekt.

Högsta beslutande organ

Miljösamverkan Södermanlands högsta beslutande organ är miljöchefernas möte. Miljöchefsmötet utgörs av miljöcheferna i länets kommuner samt enhetschefen på länsstyrelsens miljöenhet. Miljöchefsmötet beslutar i övergripande frågor som verksamhetsplan med budget, delprojekt, policyfrågor, tillsättande av styrgrupp och för återkoppling till respektive huvudman.

Styrgrupp

Styrgruppen utgörs av tre miljöchefer som representerar små, medelstora och större kommuner samt miljöchefen på länsstyrelsens miljöenhet. Styrgruppens medlemmar tillsätts på tre år av miljöchefsmötet. Projektledaren för Miljösamverkan medverkan på styrgruppens möten och för mötesanteckningar. Styrgruppens huvudsakliga arbetsuppgifter är att:

 • Initiera, bemanna och samordna delprojekt/projekt
 • Stödja projektledningen
 • Föreslå verksamhetsplan
 • Utvärdera verksamheten

Koordinator

Samverkan bemannas av en koordinator på 50% med placering på Länsstyrelsens Natur och miljöenhet. Koordinatorns huvudsakliga arbetsuppgifter:

 • Driva verksamheten
 • Redaktör för hemsidan
 • Planlägga, utvärdera och stödja de olika delprojekten
 • Sammankallande, föredragande och sekreterare i styrgruppen
 • Föredragande på miljöchefsmöte
 • Framtagande av förslag till verksamhetsplan
 • Följa projektets ekonomi

Projektgrupper

För varje delprojekt tillsätts en projektgrupp bestående av tre – åtta personer varav en delprojektledare, fortsättningsvis benämnd projektledare. Tillsättning av projektgrupp och projektledare görs av styrgruppen i samverkan med berörda miljöchefer. Projektledarerens huvudsakliga arbetsuppgift är att:

 • Fungera som projektgruppens ordförande
 • Ansvara för projektgruppens möten
 • Fördela arbetsuppgifter i projektgruppen

En kommentar

 1. För kännedom till livsmedelsinspektörer i kommunerna i Södermanland

  Hej,

  För kännedom och eventuell spridning till livsmedelsinspektörerna i kommunerna.

  Här kommer lite återkoppling till livsmedelsinspektörerna som har delat med sig av forskningsdata i projektet om livsmedelsinspektörernas arbetssituation. Många av livsmedelsinspektörerna är också miljö- och hälsoskyddsinspektörer (pga. att de har delade tjänster).

  Efter Charlie Hebdo attentatet har ämnet hot och våld fått ökat intresse i samhället.

  https://www.suntliv.nu/forskning/tackla-hot-och-vald/forskning-om-livsmedelsinspektorer/

  https://www.suntliv.nu/forskning/tackla-hot-och-vald/trakasserade-beslutsfattare-ar-ett-hot-mot-demokratin/

  Vänliga hälsningar,

  Katarina

  Katarina Horn af Rantzien
  Doktorand
  i Lantbruksvetenskap med inriktning Arbetsvetenskap

  MSc in Environmental Health, BSocSc
  in Management of Health and Welfare Organizations
  with specialization Strategic Personnel Management

  Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU
  Swedish University of Agricultural Sciences

  Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi (AEM)
  Box 88, 230 53 ALNARP
  Besöksadress: Slottsvägen 5
  Telefon: 040-415 532, mobil: 073-052 60 57
  katarina.horn@slu.se, http://www.slu.se/aem

Kommentarer är stängda.