Länsgemensamma aktiviteter 2015

Aktivitet Tema Kontaktperson Länsstyrelsen Miljöbrott Studiebesök tingsrätt Presentation ny polisorganisation Malin Fridström Ulrika Schröder Miljöskydd Deponier Miljöprövningsdelegationen Lina Sultan David Aronsson Miljöskydd lantbruk Redovisning av resultat från vattendragsgruppen Animaliska biproduktsförordningen Ulrika Schröder Ulrika Schröder Små avlopp Studiebesök reningsdammar, Viss/vattenförvaltning Projekt effektivare tillsyn (HaV) Patrik Holmer Ulrika Schröder Täkter Efterbehandling inriktning bergtäkter Masshantering Anette Bergström Anette Bergström Strandskydd Problem/exempel Tillsyn Malin Fridström MaryAnn Fargo Hälsoskydd Bostadsklagomål Skadedjur och saneringsmetoder Ej bestämt Lina Sultan Lina Sultan Lina

Läs mer

Projekt

Projekt Genomförandetid Taxor Risk-1 2008-2009 Avlopp – Handbok 2009-2010 MIFO 2 2009-2010 Energitillsyn 2009-2010 Taxor Risk-2 2010 Buller -utbildning 2011 Lantbruk – grundkurs 2011 Nämndutbildning 2011 Avlopp – Bedömning 2011-2012 Nämndutbildning 2012 Dagvatten – vägledning 2012- (2013) Verksamhetsplanering 2013 Livsmedelsprojekt 2012-2014 Vattenkonferens 2013 Minireningsverk – vägledning 2013 Minireningsverk – tillsyn 2014 Dagvatten – tillsyn 2014-2015 Nämndutbildning 2015 Nämndutbildning 2015

Läs mer