Kunskapsdag om vibrationer och luftstötvåg

Externa deltagare från kommuner och Länsstyrelser är välkomna! Antalet platser är dock begränsat, så anmäl gärna i god tid. En deltagaravgift på som mest 1000 kr/person (beroende på deltagarantal) faktureras deltagare från andra län än Södermanland, vänligen ange faktureringsadress och referensuppgifter när ni anmäler. Lunch till självkostnadspris men vi bokar bord så ange kostkrav i anmälan. Datum 17 november 2016 Plats Länsstyrelsen i Södermanlands län, Stora torget 13 Nyköping, Gröna Salongen Tid 09:00 – ca 15:00

Läs mer

Projekt – ”Tillsyn av dagvatten från miljöfarliga verksamheter”

 Under hösten 2016 utförs ett tillsynsprojekt med inriktning på dagvatten från miljöfarliga verksamheter. Syftet med projektet är framförallt att uppmärksamma de miljöfarliga verksamheterna på att vissa aktiviteter/åtgärder riskerar att förorena dagvattnet samt hur förorening kan förebyggas. Projektet startar den 13 september med att inspektörerna i länet utbildas om dagvatten och dagvattentillsyn. Efter genomförd utbildning sker tillsynsbesök ute hos miljöfarliga verksamheter. Tanken är att verksamheter inom avfallsbranschen ska besökas i första hand (skrotar, bilskrotar, mellanlager för avfall,

Läs mer

Aktiviteter 2016

Följande aktiviteter genomförs 2016 som en del av Miljösamverkan Södermanland och inom Länsstyrelsen i Södermanlands tillsynsvägledning. FEBRUARI 2016 Lantbruksträff februari 16 @ 10:00 – 15:00 Plats: Länsstyrelsen Kontaktperson: Ulrika Schröder Utbildning i den nya F-gasförordningen februari 23 @ 09:00 – 15:00 Hotell Statt, Katrineholm, Storgatan 20 Katrineholm, Program 23 feb Välkomna på utbildning i den nya F-gasförordningen. MARS 2016 Länsträff och inspirationsdag mars 3 @ 09:00 – 15:30 Safiren, Drottninggatan 19 Katrineholm, Sverige Den 3

Läs mer

Rapport från dagvattenprojektet

Bland länets miljökontor har behovet av att kunna tillsyna dagvattnet vid miljöfarliga verksamheter ökat. Avsaknaden av vägledning har dock utgjort ett hinder för att kunna påbörja arbetet. Problemet finns både vid tillsynen av befintliga verksamheter och vid prövning av såväl nya verksamheter som vid omprövning av befintliga. Projektet syftade till att skapa en kunskapsöversikt över hur tillsyn har bedrivits i landet, vilka branscher som har störst behov av tillsyn och att ta fram rekommendationer om

Läs mer

Länsgemensamma aktiviteter 2015

Aktivitet Tema Kontaktperson Länsstyrelsen Miljöbrott Studiebesök tingsrätt Presentation ny polisorganisation Malin Fridström Ulrika Schröder Miljöskydd Deponier Miljöprövningsdelegationen Lina Sultan David Aronsson Miljöskydd lantbruk Redovisning av resultat från vattendragsgruppen Animaliska biproduktsförordningen Ulrika Schröder Ulrika Schröder Små avlopp Studiebesök reningsdammar, Viss/vattenförvaltning Projekt effektivare tillsyn (HaV) Patrik Holmer Ulrika Schröder Täkter Efterbehandling inriktning bergtäkter Masshantering Anette Bergström Anette Bergström Strandskydd Problem/exempel Tillsyn Malin Fridström MaryAnn Fargo Hälsoskydd Bostadsklagomål Skadedjur och saneringsmetoder Ej bestämt Lina Sultan Lina Sultan Lina

Läs mer

Projekt

Projekt Genomförandetid Taxor Risk-1 2008-2009 Avlopp – Handbok 2009-2010 MIFO 2 2009-2010 Energitillsyn 2009-2010 Taxor Risk-2 2010 Buller -utbildning 2011 Lantbruk – grundkurs 2011 Nämndutbildning 2011 Avlopp – Bedömning 2011-2012 Nämndutbildning 2012 Dagvatten – vägledning 2012- (2013) Verksamhetsplanering 2013 Livsmedelsprojekt 2012-2014 Vattenkonferens 2013 Minireningsverk – vägledning 2013 Minireningsverk – tillsyn 2014 Dagvatten – tillsyn 2014-2015 Nämndutbildning 2015 Nämndutbildning 2015

Läs mer

Om Miljösamverkan Södermanland

Miljösamverkan Södermanland startades 1 juli 2008 som ett samverkansprojekt mellan länets nio kommuner och länsstyrelsen. Det övergripande syftet är att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling i Södermanland. Genom ökad samverkan och gemensamma projekt används länets samlade resurser inom miljöbalkens område på ett mer effektivt sätt. Den interna hemsidan ska vara ett effektivt verktyg för hantering och utbyte av information främst för medlemmarna inom Miljösamverkan Södermanland. Den externa hemsidan är också  en kanal för informationsutbyte med omvärlden, t.ex. andra miljösamverkansprojekt.

Läs mer