Länsgemensamma aktiviteter 2015

Aktivitet Tema Kontaktperson Länsstyrelsen
Miljöbrott Studiebesök tingsrätt
Presentation ny polisorganisation
Malin Fridström
Ulrika Schröder
Miljöskydd Deponier
Miljöprövningsdelegationen
Lina Sultan
David Aronsson
Miljöskydd
lantbruk
Redovisning av resultat från vattendragsgruppen
Animaliska biproduktsförordningen
Ulrika Schröder

Ulrika Schröder

Små avlopp Studiebesök reningsdammar, Viss/vattenförvaltning
Projekt effektivare tillsyn (HaV)
Patrik Holmer
Ulrika Schröder
Täkter Efterbehandling inriktning bergtäkter
Masshantering
Anette Bergström
Anette Bergström
Strandskydd Problem/exempel
Tillsyn
Malin Fridström
MaryAnn Fargo
Hälsoskydd Bostadsklagomål
Skadedjur och saneringsmetoder
Ej bestämt
Lina Sultan
Lina Sultan
Lina Sultan
Förorenade
områden
Jenni Johansson
Kommunekologträff Trine Haugset
Livsmedelskontroll Kristian Königsson
Kristian Königsson
Styrgrupp
Miljösamverkan
Södermanland