Projekt – ”Tillsyn av dagvatten från miljöfarliga verksamheter”

 Under hösten 2016 utförs ett tillsynsprojekt med inriktning på dagvatten från miljöfarliga verksamheter. Syftet med projektet är framförallt att uppmärksamma de miljöfarliga verksamheterna på att vissa aktiviteter/åtgärder riskerar att förorena dagvattnet samt hur förorening kan förebyggas.

Projektet startar den 13 september med att inspektörerna i länet utbildas om dagvatten och dagvattentillsyn. Efter genomförd utbildning sker tillsynsbesök ute hos miljöfarliga verksamheter. Tanken är att verksamheter inom avfallsbranschen ska besökas i första hand (skrotar, bilskrotar, mellanlager för avfall, behandling av avfall etc.).

Till stöd för tillsynsbesöken finns ett informationsblad om dagvatten samt en checklista med tillhörande vägledning. Tillsynen utförs under september till och med november 2016.  Därefter sker en utvärdering av projektet.

Mer om projektet

Bakgrund

Under senare år har det blivit allt mer tydligt att vanligt dagvatten kan stå för en relativt stor andel av de totala föroreningsutsläppen till våra sjöar och vattendrag. För att få bättre vattenkvalitet i sjöarna och vattendragen räcker det därför inte längre med att bara arbeta för att minska punktutsläppen av processavloppsvatten, föroreningsinnehållet i dagvattnet behöver också åtgärdas. Det gäller inte minst dagvatten från miljöfarliga verksamheter.

Dagvatten som tillsynsområde är relativt nytt och det saknas central vägledning inom området. Av den anledningen tog MSSÖ fram ett kunskapsunderlag för tillsyn mellan åren 2012 och 2013. Resultatet redovisas i en rapport daterad den 18 juni 2015.

Kunskapsunderlaget följs nu upp med ett riktat projekt där tillsyn sker ute hos miljöfarliga verksamheter

Syfte

Syftet med projektet är framförallt att uppmärksamma de miljöfarliga verksamheterna på att vissa aktiviteter/åtgärder riskerar att förorena dagvattnet samt hur förorening kan förebyggas.

Tanken att projektet på sikt ska leda till minskade föroreningsutsläpp och förbättrad vattenkvalitet i sjöar och vattendrag. Projektet är därmed ett led i arbetet för att uppnå miljömålet ”Giftfri miljö”. Läs mer i projektplanen.

Vad ska göras inom ramen för projektet?

Projektet startar den 13 september med en utbildning om dagvatten. Utbildningen riktar sig till inspektörer men även verksamhetsutövare kan delta.

Efter genomförd utbildning sker tillsynsbesök ute hos miljöfarliga verksamheter. Tanken är att verksamheter inom avfallsbranschen ska besökas i första hand (skrotar, bilskrotar, mellanlager för avfall, behandling av avfall etc.). Att avfallsbranschen prioriteras beror på att de ofta har mycket av sin verksamhet och hantering utomhus vilket riskerar att påverka dagvattnet. Även andra branscher kan dock också besökas.

De kommuner (och länsstyrelsen) som deltar väljer själva hur många tillsynsbesök som görs inom ramen för projektet.

Stöd i projektet (checklistor mm)

Till stöd för tillsynsbesöken finns ett informationsblad om dagvatten samt en checklista med tillhörande vägledning. Mer underlag finns även i MSSÖ:s kunskapsunderlag för tillsyn.

Det kan vara lämpligt att skicka ut informationsbladet och checklistan till verksamheterna i förväg så att de har möjlighet att förbereda sig inför besöket.

Tidsplan

Tillsynen utförs under september till och med november.

Utvärdering av projektet

Efter att tillsynsdelen avslutats kommer alla deltagande kommuner att få fylla i en utvärderingsblankett där det finns möjlighet att ge synpunkter på projektets upplägg, checklista, vägledning mm. Utvärderingen ska lämnas in till MSSÖ senast den 30 november 2016. Resultatet sammanställs därefter och revideringar görs av underlaget. Det omarbetade underlaget m.m. publiceras på MSSÖ:s hemsida till årsskiftet. Genomgång sker även på handläggarträff våren 2017.

Sen då?

Materialet kan användas fortsättningsvis vid tillsyn av även andra branscher än avfallsbranschen

Dokument

Projektplan

Dagvattenrapport

checklista

Informationsblad till verksamhetsutövare